นโยบายความเป็นส่วนตัว

           บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและตระหนักถึงความสำคัญของ ความเป็นส่วนตัว ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร

           โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องแจ้งว่าท่านเป็นใคร หรือไม่จำเป็นต้อง เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ทราบ ระบบของบริษัทฯ จะจัดเก็บเฉพาะ ชื่อที่ท่านใช้ในการเข้าเยี่ยมชมเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลที่จัดเก็บดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งบอก จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เข้าเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย หรือหน้าที่เข้าเยี่ยมชม เพื่อที่บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวัดจำนวนผู้ใช้ และปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

           ในบางครั้ง บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องขอข้อมูลส่วนตัวของท่าน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อจะมีการขอข้อมูล หรือ เก็บข้อมูลดัง กล่าวตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเหล่านั้น โดยปกติ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อตอบข้อสงสัยของท่าน หรือในกรณีที่ท่านทำคำสั่งซื้อ หรือ เพื่อให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูล เฉพาะบาง อย่างเท่านั้น ในบางครั้งบริษัทฯ อาจให้ข้อมูลกับผู้ผลิตหรือผู้บริการที่บริษัทฯ คิดว่าน่าสนใจสำหรับท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อไปยังบริษัทฯ เพื่อที่จะสงวนสิทธิในการใช้ ข้อมูลของท่าน

           หากท่านลงทะเบียนไว้กับธุรกิจในเครือบริษัทฯ ผ่านทางอินเทอร์เนต บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลของท่านในการเสนอข้อมูล ที่เป็นประโยชน์กับท่านและ/หรือธุรกิจของท่าน เทคโนโลยี Cookies อาจถูกนำมาใช้เพื่อจัดอันดับข้อมูล Cookies เป็นชิ้นส่วนของข้อมูลที่สามารถส่งถึงและติดตั้งในระบบของท่านเพื่อให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของบริษัทฯ โดยท่านสามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้แสดงผลเมื่อท่านได้รับ Cookies ได้

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจัดทำแบบสอบถามทางอินเทอร์เนต เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เข้าใจถึงความต้องการและข้อมูลของ ผู้เข้าเยี่ยมชมมากขึ้น
ในกรณีที่มีการออกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล บริษัทฯ จะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ โดยที่บริษัทฯ จะพยายามเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่มีมาตรฐาน และมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ระดับเดียวกับบริษัทฯ อย่างไรก็ ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบ ในเนื้อหา หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นถือปฏิบัติได้