การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561

       คำถามถึงคณะกรรมการ 

          หากผู้ถือหุ้นมีคำถามล่วงหน้า กรุณาส่งคำถามมาที่ ircontact@pp.premier.co.th  หรือ โทรสาร 0-2398-1188 หรือ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 11 เมษายน 2561

          คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และหรือที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หัวข้อ 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 230 Kb
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 298 Kb
รายงานประจำปี 2560 ใน รูปแบบ PDF / SWF 38 Mb  5kb 
รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 ในรูปแบบ PDF /SWF 11.5 Mb  261 Kb
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 455 Kb
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 117 Kb
วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ 140 Kb
ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ  95 Kb
แผนที่สถานที่ประชุม 94 Kb
หนังสือมอบฉันทะ 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.word file 97 Kb
หนังสือมอบฉันทะแบบ ขword file 292 Kb
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.word file 229 Kb
 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561
 
 ไฟล์วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 

Update 10/5/2561

  ปี 2560
  ปี 2559
  ปี 2558
  ปี 2557
  ปี 2556