การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560

       คำถามถึงคณะกรรมการ 

          หากผู้ถือหุ้นมีคำถามล่วงหน้า กรุณาส่งคำถามมาที่ ircontact@pp.premier.co.th  หรือ โทรสาร 0-2398-1188 หรือ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 5 เมษายน 2560

          คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และหรือที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
Title  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  201 Kb
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  167 Kb
รายงานประจำปี 2559 ใน รูปแบบ PDF / SWF  38 Mb  5kb 
รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559 ในรูปแบบ PDF /SWF  11.5 Mb  261 Kb
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  196 Kb
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  115 Kb
วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ  139 Kb
ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ   94 Kb
แผนที่สถานที่ประชุม  90 Kb
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. word file 96 Kb
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข word file 289 Kb
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. word file 227 Kb
 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560  
 ไฟล์วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  

อัพเดท 3-5-2560

  ปี 2559

  ปี 2558

  ปี 2557

  ปี 2556