การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561

       คำถามถึงคณะกรรมการ 

          หากผู้ถือหุ้นมีคำถามล่วงหน้า กรุณาส่งคำถามมาที่ ircontact@pp.premier.co.th  หรือ โทรสาร 0-2398-1188 หรือ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 11 เมษายน 2561

          คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และหรือที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
Title 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 230 Kb
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 298 Kb
รายงานประจำปี 2560 ใน รูปแบบ PDF / SWF 38 Mb  5kb 
รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 ในรูปแบบ PDF /SWF 11.5 Mb  261 Kb
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 455 Kb
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 117 Kb
วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ 140 Kb
ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ  95 Kb
แผนที่สถานที่ประชุม 94 Kb
หนังสือมอบฉันทะ 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.word file 97 Kb
หนังสือมอบฉันทะแบบ ขword file 292 Kb
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.word file 229 Kb

Update 23/3/2561

  ปี 2560
  ปี 2559
  ปี 2558
  ปี 2557
  ปี 2556