การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562

       คำถามถึงคณะกรรมการ 

          หากผู้ถือหุ้นมีคำถามล่วงหน้า กรุณาส่งคำถามมาที่ ircontact@pp.premier.co.th  หรือ โทรสาร 0-2398-1188 หรือ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 10 เมษายน 2562

          คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และหรือที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หัวข้อ 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 217 Kb
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 281 Kb
รายงานประจำปี 2561 ใน รูปแบบ PDF / SWF 40 Mb  458kb 
รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 ในรูปแบบ PDF /SWF 14.5 Mb  456 Kb
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 455 Kb
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 117 Kb
วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ 140 Kb
ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ  95 Kb
แผนที่สถานที่ประชุม 94 Kb
หนังสือมอบฉันทะ 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.word file 97 Kb
หนังสือมอบฉันทะแบบ ขword file 292 Kb
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.word file 229 Kb
 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562
 
 ไฟล์วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  

Update 3/5/2562

  ปี 2561

  ปี 2560
  ปี 2559
  ปี 2558
  ปี 2557
  ปี 2556