รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2018
       รายงานประจำปี 2018 PDF รายงานประจำปี 2018 SWF
      รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2018 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2018  SWF 
รายงานประจำปี 2017
       รายงานประจำปี 2017 PDF รายงานประจำปี 2017 SWF
      รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2017 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2017  SWF 
รายงานประจำปี 2016
       รายงานประจำปี 2016 PDF รายงานประจำปี 2016 SWF
      รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2016 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2016  SWF 
รายงานประจำปี 2015
       รายงานประจำปี 2015 PDF รายงานประจำปี 2015 SWF
      รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2015 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2015 SWF 
รายงานประจำปี 2014
       รายงานประจำปี 2014 PDF     รายงานประจำปี 2014 SWF  
       รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2014 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2014 SWF  
รายงานประจำปี 2013
       รายงานประจำปี 2013 PDF รายงานประจำปี 2013 SWF
รายงานประจำปี 2012
       รายงานประจำปี 2012 PDF