บมจ.พรีเมียร์ โพรดักส์ ร่วมสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

                 

ร่วมสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

                บมจ.พรีเมียร์ โพรดักส์ ร่วมสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

สร้างคุณค่าให้กับพนักงานและสังคม ทางบริษัทฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ถังสำรองน้ำพีพี ให้แก่

โรงเรียนในชุมชน 7 โรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการสำรองน้ำไว้ใช้ เพราะทางบริษัท

ตะหนักถึงความสำคัญของความสำเร็จของ ธุรกิจ ที่ต้องควบคู่ไปกับดูแลสังคม