คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์และคำอธิบายฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

            จากการที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แปรผันและได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นแนวโน้มอุตสาหกรรมจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศในภาพรวม
            ในปี 2561 เศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง มีการเติบโตเล็กน้อยจากปีก่อน แต่ยังมีสถานการณ์การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงเพื่อรักษายอดขายและช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ลดลงจากร้อยละ 8.64 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 4.29 ในปี 2561             
            ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี 57.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 61.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.55             
           ผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท มีกำไรสำหรับปี 24.90 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญดังนี้
             1. รายได้จากการขายและบริการของบริษัทมีจำนวน 1,099.19 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 19.35 ล้านบาท จากยอดขายผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมที่ลดลง 28.35 ล้านบาท ส่วนผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมมียอดขายเพิ่มขึ้น 9.00 ล้านบาท
            2. กำไรขั้นต้นของบริษัทมีจำนวน 314.26 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 28.59 ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 30.16 จากการแข่งขันด้านราคาของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และจากต้นทุนที่เพิ่มของงานโครงการที่ได้ส่งมอบแล้วของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม
            3. ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทมีจำนวน 182.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.07 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร โดยค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.58 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราร้อยละ 15.04 ของยอดขาย
            4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทมีจำนวน 140.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.22 ล้านบาท รายการที่สำคัญได้แก่ค่าบริหารจัดการเพิ่มขึ้น 4.48 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 3.07 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 1.27 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น 0.40 ล้านบาท
            5. ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทมีจำนวน 7.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.49 ล้านบาท
            6. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทจำนวน 0.49 ล้านบาท ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 1.93 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโอนกลับรายการ จำนวน 1.44 ล้านบาท
            ผลการดำเนินงานของบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด มีกำไรสุทธิ 70.81 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้ารวม 241.96 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.38 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 61.78 มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 91.83 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

     งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

                                                                                                                                                                                   หน่วย: ล้านบาท

 

2561

2560

เพิ่ม(ลด)

       สินทรัพย์

1,911.18

2,008.89

(97.71)

      หนี้สิน

734.72

832.79

(98.07)

      ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,176.46

1,176.10

0.36

 

คำอธิบายรายการในงบแสดงฐานะการเงินที่สำคัญ    

             1. เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 3.80 ล้านบาท ลดลง 20.18 ล้านบาท จากการลงทุนในทรัพย์สิน จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี
             2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 258.95 ล้านบาท ลดลง 4.42   ล้านบาท จากยอดขายที่ลดลงในระหว่างงวด
             3. สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 185.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.15   ล้านบาท จากส่วนของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยเกิดจากสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 17.80 ล้านบาท สินค้าระหว่างทางเพิ่มขึ้น 6.57 ล้านบาท  วัตถุดิบเพิ่มขึ้น 4.90 ล้านบาท ส่วนงานระหว่างทำลดลง 5.12 ล้านบาท
             4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  จำนวน 1,252.81 ล้านบาท ลดลง 99.71 ล้านบาท เกิดจากซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นสุทธิระหว่างปีจำนวน 10.94 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาจำนวน 94.99        ล้านบาท  และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการหยุดใช้ทรัพย์สินของบริษัท อินฟินิทกรีน จำกัด จำนวน 15.66 ล้านบาท
             5.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 17.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 4.31 ล้านบาท  จากภาษีรอเรียกคืนเพิ่มขึ้นจำนวน 4.87 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 0.56 ล้านบาท
              6. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 95.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 17.08 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 21.00 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง 3.92 ล้านบาท  
             7. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 211.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19.61 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้การค้าลดลง 1.77 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 6.95 ล้านบาท และรายได้รับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับเพิ่มขึ้น 14.43 ล้านบาท

             8. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง 150.28 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทจำนวน 17.04 ล้านบาท และของบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด จำนวน 133.24 ล้านบาท
             9. ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,176.46 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบริษัทจำนวน 944.16 ล้านบาท  เปรียบเทียบกับส่วนของบริษัท ณ วันสิ้นปี 2560 มีจำนวน 952.06 ล้านบาท ส่วนของบริษัทลดลงจากสิ้นปีเท่ากับ 7.90 ล้านบาท จากเงินปันผลจ่ายในระหว่างงวดจำนวน 48.00 ล้านบาท สุทธิจากกำไรที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวดจำนวน 40.10 ล้านบาท