คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์และคำอธิบายฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ 

1. ภาพรวมธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

      การลงทุนของภาคอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2559  อยู่ในภาวะชะลอตัวลงตลอดทั้งปี  ส่งผลกระทบต่อตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างให้มีขนาดเล็กลง ทำให้เกิดการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น โดยแนวโน้มอุตสาหกรรมเป็นการใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละบริษัทไว้   อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทมีสินค้าหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของตลาด  มีการให้บริการที่ครบวงจร การส่งมอบทันเวลา บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม  ตลอดจนการบริหารจัดการโดยมีมาตรการเชิงรุกและรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพตลาดในแต่ละพื้นที่ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของยอดขายและกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

2. สรุปผลการดำเนินงาน

     ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสำหรับปี 179.26 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.63 ล้านบาท  ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยมีกำไรเพิ่มขึ้น 6.33 ล้านบาท  และผลการดำเนินงานของบริษัทหลังหักรายได้เงินปันผลมีกำไรเพิ่มขึ้น 9.30 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

     (1)  รายได้จากการขายและบริการของบริษัท มีจำนวน 1,277.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 159.85 ล้านบาท จากผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม 60.23 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม 48.98 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน 50.64 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 31.94 ต่ำกว่าปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 33.02 อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเนื่องจากงานขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงานที่รับโอนส่วนงานผลิตภัณฑ์นี้มาจาก บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์  จำกัด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ  

     (2)   รายได้อื่นของบริษัท มีจำนวน 71.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32.11 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้เงินปันผลเพิ่มขึ้น 42.48 ล้านบาท  รายได้ค่าบริหารจัดการลดลง 1.03 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าลดลง 2.66 ล้านบาท และรายได้อื่นลดลง 5.48 ล้านบาท 

     (3)  ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท มีจำนวน จำนวน 194.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 15.24 ต่อรายได้จากการขาย ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนที่คิดเป็นร้อยละ 15.60  

     (4)  ค่าใช้จ่ายบริหารของบริษัท  มีจำนวน 136.13 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

     (5)  ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัท มีจำนวน 7.98 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

     (6)  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัท มีจำนวน 15.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.20 ล้านบาท เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 0.82 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 2.02 ล้านบาท

     (7)   ผลการดำเนินงานของ บริษัท พรีเมียร์โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด ในปีมีรายได้อื่นจากการจำหน่ายเครื่องหมายการค้าจำนวน 15.00 ล้านบาท ทำให้ในงวดบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 12.76 ล้านบาท  

     (8)    ผลการดำเนินงานของบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ในปี 2559 มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้ารวม 263.63 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 18.25 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 65.27 มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 134.13 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 99.93 ล้านบาท

     (9)   สำหรับบริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ มีขาดทุนสุทธิ 0.04 ล้านบาท

3.  ฐานะทางการเงิน

     งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

                                                                                                                                                                                   หน่วย: ล้านบาท

 

2559

2558

เพิ่ม(ลด)

       สินทรัพย์

2,145.65

2,208.10

(62.45)

      หนี้สิน

968.76

1,141.83

(173.07)

      ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,176.89

1,066.27

110.62


  คำอธิบายรายการในงบแสดงฐานะการเงินที่สำคัญ         

        (1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

             ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 301.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.09 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าจำนวน 3.90 ล้านบาทจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น   ลูกหนี้อื่นลดลง 0.81 ล้านบาท 

        (2)  สินค้าคงเหลือ

              สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 153.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.49 ล้านบาท  โดยมาจากวัตถุดิบลดลง 4.48 ล้านบาทงานระหว่างติดตั้งลดลง 0.99 ล้านบาท สินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 1.34 ล้านบาทและสินค้าระหว่างทางเพิ่มขึ้น 6.62 ล้านบาท

        (3)  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

              ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 1,424.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 72.22 ล้านบาท โดยหลักลดลงจากค่าเสื่อมราคาจำนวน 93.30 ล้านบาท และในระหว่างปีมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์จำนวน 21.37 ล้านบาท 

        (4) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

              เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 219.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 22.49 ล้านบาท  โดยหลักเพิ่มขึ้นจากส่วนของบริษัทจำนวน 35.69 ล้านบาทและลดลงในส่วนของเจ้าหนี้การค้าของ PHA จำนวน 16.13 ล้านบาท               

       (5)  เงินกู้ยืมลดลงจำนวน 197.75 ล้านบาท ประกอบด้วย

              - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง  25.03 ล้านบาท

              - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง  136.93 ล้านบาท

              - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง 35.79 ล้านบาท 


       (6) ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

             ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 1,176.89 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบริษัทจำนวน 958.10 ล้านบาท เปรียบเทียบกับส่วนของบริษัท ณ วันสิ้นปี 2558 จำนวน 857.22 ล้านบาท ส่วนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเท่ากับ 100.89 ล้านบาท จากกำไรในปี 2559 จำนวน 154.89 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2559 รวม 54.00 ล้านบาท