โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้

 

ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
% ร้อยละ
1
 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
  139,737,992
46.58
2
 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
33,275,133
11.09
3
 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี
8,298,600
2.77
4
 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
6,757,200
2.25
5
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  5,671,975
1.89
6
 นายธีรพล สินไชย
5,231,000
1.74
7
 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  4,876,900
1.63
8
 นายวิชัย วงศ์ศักดิ์วานิช
4,605,400
1.54
9
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  3,967,350
1.32
10
 นายสุโชติ ฉันท์วิภว
2,712,000
0.90

 

รวม
215,133,550
71.71