โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ดังต่อไปนี้

 

ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
% ร้อยละ
1
  บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
  139,737,992
46.58
2
  บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
33,101,633
11.03
3
 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
6,757,200
2.25
4
 นายธีรพล สินไชย
6,584,900
2.19
5
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  5,671,975
1.89
6
 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
4,828,100
1.61
7
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  3,967,350
1.32
8
 นายวิชัย วงศ์ศักดิ์วานิช
3,609,200
1.20
9
 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี
  3,470,300
1.16
10
 นายสุโชติ ฉันท์วิภว
2,673,100
0.90

 

รวม
210,401,750
70.13