โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดังต่อไปนี้

 

ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
% ร้อยละ
1
 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด 
  170,702,905
56.90
2
 น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี 
9,700,600
3.23
3
 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
7,876,520
2.63
4
 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
6,757,200
2.25
5
นายธีรพล สินไชย
  6,000,000
2.00
6
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5,671,975
1.89
7
นายภานุรังษี ศรีวรัฏฐา
  4,350,000
1.45
8
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
3,967,350
1.32
9
นายธีระพันธ์ แสงไพบูลย์
  2,298,500
0.77
10
นายวิชัย วงศ์ศักดิ์วานิช
2,202,700
0.73

 

รวม
219,527,750
73.17