บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล

พรีเมียร์ โพรดักส์ ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

Eco Product International Fair 2016  

         ด้วยการดำเนินงานที่ยึดถือแนวคิด “คิดและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”      มาตลอดกว่า 30 ปี ทำให้ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ พีพี ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น จากสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขึ้นเวทีร่วมเสวนาเปิดมุมมอง เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ“กรณีศึกษาการดำเนินงานของสถานประกอบการต้นแบบ” ในงาน Eco Product International Fair 2016  งานอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานนานาชาติ  ณ อาคาร 106  ไบเทค บางนา

          โดยคุณมณฑล หรรษคุณารมณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนบริษัทฯ ร่วมเสวนากล่าวว่า “พีพี ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมมากว่า30ปี เป็นผู้ริเริ่มและผู้นำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย  ที่ผ่านมาบริษัทฯ  ดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ  ให้ความสำคัญกับการใช้น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำให้กับโรงงานต่างๆ  รวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่สังคมรอบโรงงาน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่บริษัทฯ มีให้กับชาวบ้านในชุมชน เช่นการบำบัดน้ำกลับมาใช้ใหม่ การผลิตน้ำดื่ม การเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน อีกทั้งส่งเสริมชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  คุณมณฑล ยังกล่าวอีกว่า “นอกจากบริษัทฯ จะสร้างสรรค์นวัตรรมใหม่ๆในด้านสินค้า บริการ กระบวนการทำงาน เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจแล้วนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่ กับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามปณิธานขอกลุ่มบริษัทพรีเมียร์อีกด้วย”

           นอกจากนี้บริษัท พรีเมียร์    โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)  ยังเป็น 1 ใน 19 สถานประกอบการ จาก  ทั่วประเทศที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น จากสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบรางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมต้นแบบ เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีคุณมณฑล หรรษคุณารมณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์    โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) และทีมงานเป็นตัวแทนรับรางวัลจาก คุณวรศาสน์ อภัยพงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานอีกด้วย